HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDRomanian
Romanian
   
Mesajul Crucii : The Message of the Cross (Romanian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 280 Pages
Publisher Urim Books
Published 2012-02-24 (1-1)
Language Romanian
ISBN 978-89-7557-525-9 03230
Price $14.00
How to Buy
Mesajul Crucii vă va arăta providenţa secretă a Domnului Dumnezeu ascunsă în cruce şi vă va ajuta să puneţi bazele unei adevărate şi bune vieţi creştine. Prin urmare, oricine citeşte această carte va fi capabil să înţeleagă iubirea şi providenţa profundă a Domnului, va avea credinţă adevărată şi va construi şi va avea o viaţă creştină ce va fi mulţumitoare în ochii Lui.

CONŢINUT

 

Prefată


Introducere

 

Capitolul 1. Dumnezeu, creatorul Bibliei
- Dumnezeu este Creatorul
- Eu sunt cel ce SUNT
- Dumnezeu este omniprezent
- Dumnezeu este autorul Bibliei
- Fiecare Cuvânt din Biblie este adevărat

 

Capitolul 2. Dumnezeu îl creează şi cultivă pe om
- Dumnezeu a creat fiinţele omeneşti
- De ce cultivă Dumnezeu fiinţele umane?
- Dumnezeu separă grâul de pleavă

 

Capitolul 3. Pomul cunoaştinţei binelui şi răului 
- Adam şi Eva în Grădina Edenului
- Adam a nesocotit propria sa voinţă
- Pedepsele păcătuirii e moartea
- De ce a aşezat Dumnezeu pomul cunoştinţei în Grădina Edenului?

 

Capitolul 4. Secretul ascuns înainte ca timpul să fi început
- Autoritatea lui Adam a fost transmisă diavolului
- Legea răscumpărării pământului
- Secretul ascuns încă de la începuturile veacurilor
- Isus este îndreptăţit conform legii

 

Capitolul 5. De ce este Isus singurul nostru mântuitor?
- Providenţa mântuirii prin Isus Hristos
- De ce a fost Isus răstignit pe crucea de lemn?
- Niciun alt nume în lume decât „Isus Hristos”

 

Capitolul 6. Providenţa crucii
- Născut într-un staul şi crescut în iesle
- Viaţa lui Isus în sărăcie
- Biciuit şi vărsându-Şi sângele
- Purtând coroana de spini
- Hainele şi cămaşa lui Isus
- Pironit în mâini şi picioare
- Picioarele lui Isus nu s-au frânt dar coasta I-a fost străpunsă

 

Capitolul 7. Ultimele şapte cuvinte ale lui Isus pe cruce
- Tată, iartă-i
- Astăzi vei fi cu Mine în Rai
- Femeie dragă, aici este Fiul tău; aici este Mama ta
- Eloi, Eloi, Lama Sabachtani?
- Mi-e sete
- S-a terminat
- Tată, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu

 

Capitolul 8. Credinţa adevărată şi viaţa veşnică

- Ce taină profundă este!
- Falsele confesiuni nu te conduc spre mântuire
- Trupul şi sângele Fiului Omului
- Iertarea doar prin păşirea în lumină
- Credinţa însoţită de fapte este adevărata credinţă

 

Capitolul 9. Să fii născut din apă şi din Duh
- Nicodim a venit la Isus
- Isus ajută la înţelegerea spirituală a lui Nicodim
- Când eşti născut din apă şi din Duh
- Trei martori: Duhul, Apa şi Sângele

 

Capitolul 10. Ce este erezia?
- Definiţia biblică a ereziei
- Duhul adevărului şi Duhul neadevărului

INTRODUCERE

 

Mesajul Crucii reprezintă înţelepciunea şi puterea Domnului, şi un puternic mesaj pe care toţi Creştinii din lume trebuie să-l îmbrăţişeze!

 

Dăruiesc toate mulţumirile şi slava Dumnezeului Tatăl care m-a îndrumat să public Mesajul Crucii. Atât de mulţi membrii Manmin din întreaga lume au aşteptat cu nerăbdare publicarea ei. Această carte oferă răspunsuri clare la multe întrebări pe care mulţi Creştini şi le-au pus: „Cum era Dumnezeu Creatorul înainte de facere?” „De ce l-a creat Dumnezeu pe om şi l-a lăsat să trăiască pe pământ?” „De ce a plasat Dumnezeu pomul cunoaşterii binelui şi răului în Grădina Edenului?” „De ce Dumnezeu şi-a trimis unicul Său Fiu ca să plătească sacrificiul”? „De ce Dumnezeu plănuieşte providenţa mântuirii prin intermediul unei cruci aspre de lemn”? şi multe alte întrebări.

 

Această carte conţine mesaje pline de duh predicate de Dr. Jaerock Lee ce vă vor lumina pentru a ştii şi înţelege iubirea profundă, largă şi mare a Domnului.

 

Capitolul 1, „Dumnezeu, creatorul Bibliei”, îl introduce pe Dumnezeu Dvs şi cum El lucrează printre noi. În acest Capitol veţi găsi dovada existenţei vii a lui Dumnezeu şi cum realizează credinţa Bibliei în lumina istoriei omenirii. Mai mult, dovedeşte teoria falsei evoluţii, iar creaţia lui Dumnezeu adevărată.

 

Capitolul 2, „Dumnezeu îl creează şi cultivă pe om” atestă că Dumnezeu a creat toate lucrurile din univers şi L-a creat pe om după imaginea Sa. În plus, acest Capitol vă învaţă adevăratul înţeles al vieţii umane şi scopul ridicării fiinţelor umane ca fiind adevăraţii Săi copii spirituali.

 

Capitolul 3, „Pomul cunoştinţei binelui şi răului” asigură răspunsuri la întrebările fundamentale ale tuturor creştinilor: De ce a plantat Domnul pomul cunoştinţei binelui şi răului? Acest Capitol explică motivul în detaliu şi vă ajută să înţelegeţi iubirea profundă şi providenţa tainică a Domnului care cultivă fiinţele umane pe pământ.

 

Capitolul 4, „Secretul ascuns înainte ca timpul să fi început” explică relaţia dintre legea răscumpărării pământului şi legea spirituală a mânturii umane (Levitivul 25). De asemenea explică că toţi oamenii trebuie să păşească pe calea morţii din cauza păcatelor lor, însă Domnul a pregătit minunata cale pentru mântuirea lor înainte ca timpul să fi început. În sfârşit, vă învaţă de ce Domnul a ascuns calea de mântuire până la momentul alegerii Sale şi cum Isus este îndreptăţit pentru condiţia legii de răscumpărare a pământului.

 

Capitolul 5, „De ce este Isus singurul nostru mântuitor?” explică cum planurile Domnului pentru mântuirea omenirii au fost ascunse încă de la începutul timpului, au fost îndeplinite prin Isus, motivul crucificării Sale, binecuvântarea şi drepturile copiilor Domnului, înţelesul numelui „Isus Hristos”, motivul pentru care Dumnezeu nu a dat alt nume decât cel de Isus Hristos şi prin care oamenii trebuie să fie mântuiţi, şi asa mai departe. Veţi simţi iubirea incomensurabilă a Domnului dacă veţi înţelege implicarea spirituală a mesajului descris în acest Capitol.

 

Capitolul 6, „Providenţa crucii” vă luminează cu înţelesurile profunde a suferinţelor lui Isus. De ce Isus s-a născut într-un ţarc cu animale şi pus în iesle dacă El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? De ce El a fost sărac toată viaţa Sa? De ce a fost biciuit pe tot trupul Său, şi I s-a pus o coroană cu spini, şi I s-au bătut cuie în mâini şi picioare? De ce a suportat suferinţa până la punctul când si-a vărsat sângele şi apa?


Acest Capitol vă oferă răspunsurile exacte la asemenea întrebări şi vă ajută să înţelegeţi implicarea spirituală a suferinţelor Sale. Toate bolile precum şi problemele precum sărăcia, neînţelegerile familiale, dificultăţile în afaceri, şi aşa mai departe, vor fi rezolvate prin înţelegerea şi credinţa Dvs în înţelesurile spirituale ale suferinţelor lui Isus. Acest Capitol vă ajută să cunoaşteţi iubirea profundă a Domnului, să îndepărtaţi orice tip de rău, şi să participaţi la natura divină.

 

Capitolul 7, „Ultimele şapte cuvinte ale lui Isus pe cruce” explică implicarea spirituală a ultimelor şapte cuvinte ale lui Isus pe cruce chiar înainte de a muri. Prin ultimele Sale şapte cuvinte pe cruce, Isus şi-a îndeplinit misiunea pe care El o primise de la Tatăl Său Dumnezeu. Acest Capitol accentuează că trebuie să înţelegeţi marea iubire a lui Isus pentru omenire, aşteptând A Doua Sa Venire, şi lupta sa dreaptă până la capăt cu speranţa renaşterii.

 

Capitolul 8, „Credinţa adevărată şi viaţa veşnică” vă spune că devenim una cu Mirele Isus Hristos doar cu credinţă adevărată. Biblia avertizează pe unii care afirmă că ei cred în Mântuitorul Isus Hristos dar nu pot fi mântuiţi de Ziua Judecăţii. Biblia pune o greutate nu doar pe acceptarea lui Isus Hristos dar şi pe mâncarea trupului Fiului Omului şi bând sângele Său pentru obţinerea mântuirii eterne. Puteţi avea credinţă deplină că vă va conduce pe calea mântuirii atunci când veţi mânca trupul Lui şi veţi bea sângele Lui. Acest Capitol de asemenea vă învaţă natura credinţei adevărate, cum s-o obţineţi, şi ce trebuie să faceţi pentru a obţine mântuirea totală.

 

Capitolul 9, „Să fii născut din apă şi din Duh”, prima dată menţionează dialogul dintre Isus şi Nicodim. Acest schimb încheie Mesajul Crucii. Inima Dvs trebuie reînnoită permanent prin apă şi Duh Sfânt până când Isus Hristos se va întoarce şi Dvs trebuie să vă menţineţi întregul duh, suflet şi trup fără păcat la a Doua Venire a Domnului Isus Hristos, momentul în care Domnul va primi pe minunata Lui mireasă.

 

Capitolul 10, „Ce este erezia?” studiază amănunţit natura ereziei şi discută înţelegerea negativă şi falsă pe care mulţi creştini o au despre ea. Astăzi, multe persoane greşesesc sau blamează lucrările Domnului ca fiind, fie eretice sau întâmplător greşite, pentru că ei nu cunosc definiţia biblică a ereziei. Acest Capitol vă avertizează că nu trebuie nici să blamaţi, nici să condamnaţi lucrările Duhului Sfânt ca fiind eretice şi vă explică cum trebuie să distingeţi Duhul adevărului de duhul neadevărului, şi despre anumite confesiuni eretice. În final, acest Capitol accentuează că trebuie să vă rugaţi permanent şi să trăiţi în adevăr pentru a nu cădea pradă tentaţiilor duhului neadevărului.

 

Apostolul Pavel spune despre mesajul crucii, înţelepciunea Domnului, în Întâia Epistolă către Corinteni 1:18, „Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu”. Oricine poate avea credinţă adevărată, să îl întâlnească pe Dumnezeul viu şi să se bucure de viaţa creştină din plin atunci când înţelege secretul ascuns în cruce şi realizează providenţa adâncă a marii iubiri a lui Dumnezeu pentru omenire.

 

Mesajul Crucii este învăţătura de bază a vieţii Dvs. Ca urmare, mă voi ruga în numele Domnului pentru ca Dvs să puneţi temelia unei vieţi creştine şi să ajungeţi să fiţi mântuit şi să aveţi viaţă eternă.

 

Geumsun Vin
Director al Biroului Editorial

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Viaţa Mea, Credinţa Mea Ⅰ: My Life, My Faith Ⅰ(Romanian Edition)
Romanian
2013.05.03 (1.1)
Viaţa Mea, Credinţa Mea Ⅱ: My Life, My Faith Ⅱ (Romanian Edition)
Romanian
2014.07.22
Duh, Suflet şi Trup I : Spirit, Soul and Body Ⅰ (Romanian Edition)
Romanian
2015.05.31
Dumnezeu Tămăduitorul : God the Healer (Romanian Edition)
Romanian
2014.07.11 (1.1)
Iadul : Hell (Romanian Edition)
Romanian
2017.02.13
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (588)
1. Korean (74)
2. English (39)
3. Korean(Textbooks) (30)
4. Russian (27)
5. Spanish (27)
6. Chinese(Simplified) (25)
7. Japanese (21)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (16)
11. Finnish (14)
12. Danish (11)
13. Italian (11)
14. Estonian (10)
15. Norwegian (10)
16. Polish (10)
17. Vietnamese (10)
18. Bulgarian (9)
19. Chinese(Traditional) (9)
20. Czech (9)
21. Dutch (9)
22. German (9)
23. Turkish (9)
24. Serbian (8)
25. Slovak (8)
26. Tamil (8)
27. Croatian (7)
28. Hungarian (7)
29. Macedonian (7)
30. Swedish (7)
31. Tagalog (7)
32. Ukrainian (7)
33. Korean(Pocket Books) (6)
34. Malay (6)
35. Romanian (6)
36. Albanian (5)
37. Bosnian (5)
38. Lithuania (5)
39. Arabic (4)
40. Cebuano (4)
41. Luganda (4)
42. Slovenian (4)
43. Thai (4)
44. Urdu (4)
45. Georgian (3)
46. Greek (3)
47. Hebrew (3)
48. Simte (3)
49. Tangkhul (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.