HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERSlovak
Slovak
   
Posolstvo Križa : The Message of the Cross (Slovak Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 256 Pages
Publisher Urim Books
Published 2013-04-19
Language Slovak
ISBN 978-89-7557-694-2 03230
978-89-7557-714-7 05230
Price $ 7.00
How to Buy
Posolstvo Kríža vám ukáže tajomnú Božiu prozreteľnosť ukrytú na kríži a pomôže vám položiť pevné základy pravdivému a dobrému kresťanskému životu. Preto každý, kto číta túto knihu bude schopný pochopiť prozreteľnosť a hlbokú lásku Boha, mať pravú vieru, založiť a viesť kresťanský život, ktorý je príjemný očiam Pána.

OBSAH

PREDSLOV
ÚVOD

Kapitola 1. Boh Stvoriteľ a Biblia
- Boh je Stvoriteľ
- Ja som, ktorý som
- Boh je vševediaci a všemohúci
- Boh je autorom Biblie
- Každé slovo v Biblii je pravdivé

Kapitola 2. Boh stvoril človeka a zdokonaľuje ho
- Boh stvoril ľudí
- Prečo Boh zdokonaľuje ľudské bytosti
- Boh oddeľuje pšenicu od pliev

Kapitola 3. Strom poznania dobra a zla
- Adam a Eva v raji Edenu
- Adam neuposlúchol svojou vlastnou slobodnou vôľou
- Odplatou za hriech je smrť
- Prečo Boh umiestnil strom poznania dobra a zla v raji Edenu

Kapitola 4. Tajomstvo ukryté pred začiatkom vekov
- Adamova právomoc odovzdaná diablovi
- Zákon o vykúpení pozemkov
- Tajomstvo ukryté pred začiatkom vekov
- Ježiš je kvalifikovaný v súlade s duchovným zákonom

Kapitola 5. Prečo je Ježiš naším jediným Spasiteľom?
- Prozreteľnosť spásy skrze Ježiša Krista
- Prečo Ježiš visel na drevenom kríži?
- Žiadne iné meno na svete okrem „Ježiš Kristus“

Kapitola 6. Význam kríža
- Narodený v maštali a uložený v jasliach
- Ježišov život v chudobe
- Bičovaný a krv prelievajúci
- Tŕním korunovaný
- Ježišove šaty a spodný odev
- Jeho ruky a nohy pribité klincami
- Ježišove nohy neboli polámané, ale Jeho bok bol prebodnutý

Kapitola 7. Posledných sedem Ježišových slov na kríži
- Otče, odpusť im
- Ešte dnes budeš so mnou v raji
- Žena, hľa, tvoj syn; Hľa, tvoja matka
- Eloi, Eloi, Lama Sabakthani?
- Žíznim
- Je dokonané
- Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha

Kapitola 8. Pravá viera a večný život
- Aké je to hlboké tajomstvo!
- Falošné vyznania nevedú k spáse
- Telo a krv Syna Človeka
- Odpustenie len kráčaním vo svelte
- Viera sprevádzaná skutkami je pravá viera

Kapitola 9. Narodiť sa z vody a z Ducha
- K Ježišovi prichádza Nikodém
- Ježiš pomáha Nikodémovi duchovne porozumieť
- Narodenie z vody a z Ducha
- Traja svedkovia: Duch, voda a krv

Kapitola 10. Čo je kacírstvo?
- Biblická definícia kacírstva
- Duch pravdy a duch bludu

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Nebo I : Heaven Ⅰ(Slovak Edition)
Slovak
2017.04.08
Peklo : Hell(Slovak)
Slovak
2016.11.12
Duch, Duša a Telo I : Spirit, Soul and Body Ⅰ(Slovak Edition)
Slovak
2015.11.07
Môj Život, Moja Viera Ⅰ
Slovak
2012.11.27
Môj Život, Moja Viera Ⅱ
Slovak
2014.05.10
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (520)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (5)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (37)
15. Estonian (10)
16. Finnish (14)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (7)
23. Indonesian (14)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (8)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (3)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (9)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (10)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.