로고

URIMBOOKS
LOGIN MEMBER JOIN
 • BOOKS
 • Books
 • BOOKS

  Books

  Vietnamese Sự Tin Chắc về Những Điều Mình Hi Vọng (Vietnamese Edition)

  Category Sermon
  Author Dr. Jaerock Lee
  Print Length 120Pages
  Published 2020-5-17
  ISBN 979-11-263-0559-9 03230
  Language Vietnamese

  List

  본문

  Details

  Trong chức vụ của tôi trong thập niên qua, tôi đã từng chứng kiến vô số những thành viên của Manmin là những người đã nhận lãnh được sự đáp lời và giải pháp cho nhiều nan đề khác nhau mà họ đã phải gánh chịu trong cuộc sống mình bằng cách tin và làm theo lời của lẽ thật và họ đã có thể dâng vinh hiển lớn cho Đức Chúa Trời. Khi họ tin vào lời Đức Chúa Trời rằng, “Nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy” (Ma-thi-ơ 11:12), nên họ đã khó nhọc, cầu nguyện và làm theo lời của Đức Chúa Trời để có được đức tin ngày càng lớn hơn, đối với tôi ấy những sự tốt đẹp và quý báu hơn bất kỳ điều gì khác. 


  Tác phẩm nầy dành cho những ai tha thiết mong muốn có đời sống đắc thắng bởi đức tin đích thực để tôn vinh Đức Chúa Trời, rao truyền tình yêu và chia sẻ phúc âm của Chúa. Trong hai thập niên qua tôi đã giảng rất nhiều sứ điệp với chủ đề “Đức tin” và qua việc lựa chọn từ trong những loạt bài ấy, biên tập lại một cách có trật tự, để cuối cùng sách nầy có thể được ấn hành. Tôi ước mong sao tác phẩm nầy, Đức Tin: Sự Tin Chắc về Những Điều Mình Hi Vọng sẽ là ngọn hải đăng hướng dẫn vô số những linh hồn đến với đức tin đích thực. 


  Gió muốn thổi đâu thì thổi và mắt ta không thể nhìn thấy được. Song, khi chúng ta nhìn thấy những cành lá đu đưa trong gió, chúng ta có thể ý thức được sự thật về gió. Cũng giống như vậy, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thường, nhưng Đức Chúa Trời thật sự là Đấng hằng sống và thực hữu. Vậy nên tùy theo đức tin của mình ở Ngài, theo mức độ mà mình khao khát, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Ngài, nghe tiếng Ngài, cảm nhận được sự hiện diện và kinh nghiệm được Ngài. 

       Content  

  Lời nói đầu 

  Chương 1

  Đức Tin Thuộc Linh và Đức Tin Đời Nầy   1
  Chương 2

  Chăm về Xác Thịt là Thù Nghịch với Đức Chúa Trời   15
  Chương 3

  Đánh Đổ Mọi Thứ Tư Tưởng và Luận Thuyết   33


  Chương 4

  Gieo Hột Giống Đức Tin   49
  Chương 5

  “‘Nếu Thầy Làm Được?’ Mọi Sự Đều Được Cả!”   63
  Chương 6

  Đa-ni-ên chỉ Nhờ Cậy Đức Chúa Trời   77
  Chương 7

  Đức Chúa Trời Sắm Sẵn   91


      How to Buy

  Paper Book


   


  eBook 

  [이 게시물은 admin님에 의해 2021-04-07 16:58:46 Books에서 복사 됨]
  [이 게시물은 admin님에 의해 2021-04-07 17:27:51 Books에서 복사 됨]
  추천0  QUICK
  MENU

  About Us

  Books

  Contact Us

  News&Notice

  Blog

  Facebook

  Youtube